به سایت آموزشی و خدماتی برنامه کار بردی اکسل خوش آمدید
Loading...

کلید های میانبر بهترین برای لیست های فوقالعاده بزرگ

کلید های میانبر بهترین برای لیست های فوقالعاده بزرگ

در فایل با هزاران سطر روش معمول عملی نیست و استفاده از کلیدهای میانبر بهترین راه است

استفاده از کلیدهای میانبر short cut به راحتی میتوان به کنار اطلاعات چپ راست بالا و پائین در کوتاه ترین زمان
نظرات

    ارسال نظر