به سایت آموزشی و خدماتی برنامه کار بردی اکسل خوش آمدید
Loading...

یکبار مشاوره رایگان را امتحان کنید مشتزی ما میشوید


هزینه ها را کاهش دهیم

خوشبختانه فضای مجازی در حال فراگیر شدن است .   هرچند ممکن است برخی از این فرصت خوب استفاده نکنند و فرصت را به تهدید تبدیل کنند . اما استفاده از فرصت ها و حتی تبدیل تهدیدها به فرصت ها راهکار مناسبی است که در مقابل داریم . این روز ها شرایط بگونه ای است که تشخیص و شناسائی همکار مناسب و قابل اعتماد بسیار دشوار و گاهی هزینه ها ی زیادی می برد . ولی بی اعتمادی و بد بینی نیز به نوبه خود هزینه های زیادی دارد و فرصت سوزی های زیادی در پی دارد . برای سپاس از فرصتی که بدست آمده یعنی عمومی شدن فضای مجازی ما نیز استفاده میکنیم که نوید اعتماد به یکدیگر بدهیم . لذا این بخش از سایت فقط جهت نشان دادن حسن نیت است و جلب و ایجاد اعتماد متقابل و همچنین ارائه نتیجه مطالعات و تجربیات بیش از چهل سال کار و تلاش به به کسانیکه میخواند و طالب هستند اگر چه ارائه تجربیات رایگان ممکن است بی ارزش نشان دهد . برای بار اول مشاوره رایگان و خدمات با نازل ترین قیمت و فقط به قدر هزینه هزینه 

 

نظرات